Başlıca Önemli Kısaltmalar - Karaman Haberi

Önemli Kısaltmalar

AB Avrupa Birliği

ABD Amerika Birleşik Devletleri

ADNKS Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

AHİ Apa - Hotamış İletim Hattı

ASM Aile Sağlığı Merkezi

AT Arazi Toplulaştırması

AYÇ Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi

BESYO Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

BGUS Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi

BSA Beyşehir - Suğla - Apa Kanalı

BTYK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu

CAD Bilgisayar Destekli Tasarım

CAM Bilgisayar Destekli Üretim

CBS Coğrafi Bilgi Sistemleri

CNC Bilgisayarlı Nümerik Kontrol

ÇATAK Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı

ÇSGB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

DAP BKİ Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

DGKÇS Doğalgaz Kombine Çevirim Santralleri

DOKAP BKİ Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

DPT Devlet Planlama Teşkilatı

DSİ Devlet Su İşleri

EİEB Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi

EİH Enerji İletim Hattı

ENSAR Gönüllü Eğitmenler Koordinasyon ve Eğitim Birimi Projesi

EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

ETKB Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

GAP BKİ Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

GES Güneş Enerji Santrali

GSKD Gayri Safi Katma Değer

GTHB Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

HES Hidroelektrik Santrali

IPARD Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma

ISESCO İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı

İİBF İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İŞ-KUR Türkiye İş Kurumu KBM Kamu Bilişim Merkezleri

KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

KOP BKİ Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

KOP Konya Ovası Projesi

KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

 MEVKA Mevlana Kalkınma Ajansı

MOBESE Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu

MYO Meslek Yüksek Okulu

NGS Nükleer Güç Santrali

OSB Organize Sanayi Bölgesi

OSİB Orman ve Su İşleri Bakanlığı

ÖDÖP Öncelikli Dönüşüm Programları

ÖDS Rehabertasyon Nitelikli Projeler

PV Güneş

Pili SEGE Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması

SOGEP Sosyal Gelişim Programı

STK Sivil Toplum Kuruluşu

SUKAP Su ve Kanalizasyon Programı

TEYAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı

TGB Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

TIER Veri Merkezleri Standardı

TİGH Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

TR Türkiye

TSE Türk Standartları Enstitüsü

TSM Toplum Sağlığı Merkezi

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

UA Uzaktan Algılama

UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü

UNİKOP KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği

UTAEM Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi

VMB Veri Merkezleri Bölgesi

WiFi Kablosuz Bağlantı Alanı

YAS Yeraltı Suyu

YHT Yüksek Hızlı Tren

YÖK Yükseköğretim Kurulu

YÜS Yerüstü Suyu